Ako si so svojím dieťaťom nastaviť zdravý vzťah?

Čo by Vám na túto tému prezradilo Vyššie Ja Vášho dieťaťa?

Tento špeciálny typ individuálneho sedenia je určený pre všetkých rodičov, ktorí chcú lepšie porozumieť svojmu dieťaťu a svojej úlohe rodiča v jeho živote.

K našim deťom pristupujeme vždy s tým najlepším vedomím a svedomím a robíme pre nich vždy to, čo považujeme za najlepšie. Keď sa vo vzťahu s dieťaťom začnú objavovať konfliktné situácie, problémy, nesúlad alebo iné „výzvy“, ktoré sa nám nedarí zvládať tak, ako by sme chceli, tak je to väčšinou preto, lebo naše porozumenie situácie a potrieb nášho dieťaťa má isté manká.

Na naše deti totiž nahliadame cez filter našich vlastných nastavení, ktorý je zafarbený našimi presvedčeniami, predstavami, očakávaniami, skúsenosťami a témami, ktoré sa v našom živote objavujú. Tento náš filter nám niekedy neumožňuje neskreslene vnímať kľúčové aspekty toho, čo si daná situácia s naším dieťaťom skutočne vyžaduje.

Vieme, v čom treba naše dieťa podporovať? Akú úlohu si prinieslo do života, pri ktorej mu my ako rodičia môžeme asistovať? Čo je našou rodičovskou úlohou vo vzťahu k individualite dieťaťa a do čoho by sme našou výchovou naopak zasahovať nemali? Ako dobre rozumieme správaniu nášho dieťaťa? Čo sa skrýva za jeho prejavmi nespokojnosti alebo trucu? Z čoho pramenia konflikty, ktoré medzi nami a naším dieťaťom vznikajú? Ako by sme k nemu mali pristupovať, aby sme jeho potenciál neúmyselne nepotláčali, ale naopak umožnili mu ho rozvíjať?

Čo by nám naše dieťa o sebe prezradilo, keby to dokázalo odkomunikovať v reči dospeláka, ktorej rozumieme?   

V rámci tohto sedenia sa „k slovu“ dostane práve Vyššie Ja Vášho dieťaťa. Dostane priestor na to, aby sprostredkovalo také informácie, ktoré Vám ako rodičovi pomôžu lepšie mu porozumieť, prípadne prehodnotiť Váš prístup k nemu v rámci výchovy. A samozrejme lepšie uchopiť, v čom spočíva Vaša úloha rodiča.

Takto sprostredkované informácie (z úrovne Vyššieho Ja) ponúkajú možnosť nahliadnuť na svoje dieťa bez obmedzení vlastného vnímania. Ide o pohľad do vnútorného sveta Vášho dieťaťa, ktorý je natoľko jedinečný a individuálny ako ono samé. Je to zároveň aj príležitosť porozumieť jeho správaniu, potrebám a aj „muchám“ v kontexte širších súvislostí, ktorý Vám umožní reagovať tak, aby neúmyselne nevznikli zbytočné blokády alebo „traumy“, ktoré si Vaše dieťa ponesie do dospelosti.

Cieľom tohto sedenia je sprostredkovať Vám také informácie, ktoré Vám pomôžu nastaviť si s Vaším dieťaťom zdravý vzťah – t. j. taký, v ktorom je rešpektovaná jeho prirodzenosť.

Informácie, ktoré by ste Vy ako rodič v tomto kontexte mali mať, vyberá Vyššie Ja Vášho dieťaťa. Vy však máte možnosť opýtať sa na jednu až tri konkrétne situácie, ktoré sa vo Vašom vzťahu s dieťaťom už objavujú a ktoré Vy ako rodič považujete za „problematické“ (t. j. také, ktorým nerozumiete, ktoré sa Vám nedarí riešiť, pri ktorých Váš prístup neprináša želaný výsledok, atď.).

Ponuka tohto sedenia platí špeciálne aj pre rodičov autistických detí a taktiež detí, s ktorými je „štandardná“ komunikácia ťažká alebo z rôznych dôvodov (či zdravotných obmedzení) dokonca nemožná. Aj všetky tieto deti si so sebou priniesli svoje častokrát špeciálne úlohy, pri naplnení ktorých rodičia môžu asistovať vtedy, keď im rozumejú.

Ponuka tohto typu sedenia platí pre rodičov detí vo veku 3 – 16 rokov. Individuálne výnimky sú v niektorých prípadoch (t. j. podľa potreby) možné.

Pre prácu potrebujem Vaše meno, meno Vášho dieťaťa (detí) a v prípade Vášho záujmu krátky opis jednej až troch konkrétnych situácií, ktoré s Vaším dieťaťom zažívate a na ktoré sa chcete opýtať.

Odo mňa dostanete 1-2 dni pred dohodnutým termínom konzultácie súpis informácií od Vyššieho Ja Vášho dieťaťa, aby ste si ich mohli v kľude prejsť a pripraviť si otázky ohľadne prípadných nejasností, ktoré v následnej ústnej konzultácii spoločne preberieme. Zo strany detí nie je potrebná žiadna spolupráca (nemusia byť prítomné počas konzultácie).

Väčšina „problémov“ alebo konfliktných situácií, ktoré sa vo vzťahu s dieťaťom objavujú, pramenia z tých istých kľúčových tém. Ich poznaním a poznaním toho, ako ich správne uchopiť, je možné položiť dlhobodo zdravý základ pre budúcnosť Vášho dieťaťa a Vášho vzájomného vzťahu.

Cena: 1 dieťa 270 E

Pri viacerých súrodencoch: 250 E/dieťa

(V cene je zahrnutá moja práca s prípravou informácií, informácie v písomnej forme a následná ústna konzultácia s Vami – telefonicky, cez Skype alebo Whatsapp.)


Share This